Školné

Zákonný zástupce žáka se zavazuje hradit škole za vzdělávání žáka úplatu, a to po celou dobu studia.

Úplata se sjednává ve výši 16.800,- Kč / rok studia; úplata za jedno pololetí činí 8.400,-Kč.
Úplatu je zákonný zástupce povinen hradit po celou dobu studia na účet školy v příslušných (konkrétně daných) termínech:

Úplata za první pololetí musí být uhrazena vždy nejpozději do 1.9. přísl. kalendářního roku.
(S tím, že ½ úplaty za první pololetí I. ročníku ve výši 4.200,-Kč je splatná při podpisu smlouvy. V případě, že žák na studium nenastoupí, přijatá záloha se nevrací.)
Úplata za druhé pololetí musí být uhrazena vždy nejpozději do 1.2. přísl. kalendářního roku.

V případě nedodržení kteréhokoliv termínu splatnosti úplaty se zákonný zástupce zavazuje zaplatit škole smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu školy, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

ČÍSLO BANKOVNÍHO ÚČTU ŠKOLY: 19-3488180247/0100Rychlý kontakt

Adresa:
Liptaňské nám. 890
708 00  Ostrava - Poruba

Telefony:
+420 731 152 288
+420 604 274 586

E-mail:
ostrava@sosoom.cz

Datová schránka:
q5445cp